Reglement Kunstenaars

 1. Beeldende kunstenaars, werkzaam met een beroepsmatige intentie, kunnen op uitnodiging van of in overleg met de Kunstuitleen een aantal werken inzenden, die zij voor verkoop en huur wensen af te staan.
 2. De Kunstuitleen regelt de wijze waarop de inzending technisch, organisatorisch en administratief verloopt.
 3. De ingezonden werken moeten worden voorgelegd aan de Selectiecommissie van de Kunstuitleen.
 4. De samenstelling en de werkwijze van de onder artikel 3 genoemde selectiecommissie is in een reglement vastgelegd. Dit reglement is voor iedere kunstenaar op verzoek beschikbaar.
 5. Zo spoedig mogelijk nadat de Selectiecommissie haar beslissing heeft genomen, ontvangt de kunstenaar die zijn/haar werk(en) ter beoordeling heeft ingezonden bericht welke van zijn/haar werken al dan niet op één van de onder artikel 1 vermelde wijze is /zijn aanvaard.
 6. De niet aanvaarde werken moeten uiterlijk binnen 14 dagen, nadat het in artikel 5 bedoelde bericht is toegezonden, door de inzender worden teruggehaald.
 7. Indien de in artikel 6 bedoelde werken niet binnen 14 dagen zijn teruggehaald, komen deze te vervallen aan de Stichting Beeldende Kunst Voorburg, tenzij met de inzender een andere termijn wordt afgesproken.
 8. Voor het bij de Kunstuitleen ingeleverde werk wordt een ontvangstbewijs uitgereikt waarin zijn omschreven het aantal, de aard en de door de kunstuitleen aan het publiek in rekening te brengen verkoopprijs van de werken. Voor alle schade aan, alsmede voor het verloren gaan van de kunstwerken is de Kunstuitleen aansprakelijk, tenzij de schade aantoonbaar te wijten is aan de kunstenaar. In het geval van artikel 6 eindigt de aansprakelijkheid van de Kunstuitleen echter met de afloop van de daar genoemde termijn.
 9. In geval van aankoop van een werk door de Kunstuitleen bedraagt de aan de kunstenaar verschuldigde koopprijs 65% van de verkoopprijs van de kunstuitleen (excl. 21% BTW).
 10. De huurvergoeding krijgt de kunstenaar over de tijd dat het werk daadwerkelijk is uitgeleend. De Kunstuitleen houdt hiervan een administratie bij, die door de kunstenaar desgewenst kan worden ingezien.
 11. Indien de kunstenaar de huur van één of meer werken wenst te beëindigen, dient hij dit schriftelijk aan de Kunstuitleen mede te delen. Na beëindiging van de lopende uitleentermijn wordt het betreffende werk ter beschikking van de kunstenaar gesteld.
 12. Indien een werk moeilijk uitleenbaar blijkt, heeft de Kunstuitleen het recht het in consignatie gegeven werk te retourneren. Kunstwerken die na één jaar, nadat verzocht is de werken weer te komen ophalen, nog steeds niet zijn opgehaald, vervallen aan de Stichting. Mede met het oog hierop is de kunstenaar er te allen tijde verantwoordelijk voor, dat de Kunstuitleen over zijn/haar actuele adresgegevens beschikt.
 13. De huurvergoeding bedraagt per kunstwerk op jaarbasis 10 % van de verkoopprijs (excl. 6% BTW), als bedoeld in artikel 9, doch niet meer dan €60,- per werk per jaar. Indien de kunstenaar BTW-plichtig is, komt er nog 21% BTW bovenop.
 14. De Kunstuitleen Voorburg is wettelijk verplicht om per uitlening een bedrag af te dragen aan Stichting Leenrecht. De kunstenaar kan bij Pictoright (kosteloos) een vergoeding per uitlening aanvragen.
 15. De door de Kunstuitleen aan de kunstenaar verschuldigde huurvergoeding wordt jaarlijks in de maand december bij achterafbetaling voldaan. De huurvergoeding voor een kunstwerk dat in de loop van het jaar geretourneerd is aan de kunstenaar wordt aan het eind van het jaar naar het door de kunstenaar aangegeven rekeningnummer overgemaakt.
 16. Bij verkoop van een gehuurd gehouden werk via de Kunst¬uitleen wordt met de kunstenaar de in artikel 9 bedoelde koopprijs afgerekend.
 17. De BTW die de kunstenaar moet afdragen wordt geacht in de koopprijs of huurvergoeding berekend te zijn.
 18. De Kunstuitleen vertegenwoordigt de kunstenaar met betrekking tot de door de Kunstuitleen aanvaarde werken in en buiten rechte. De Kunstuitleen mag alle werken uit de collectie op de website plaatsen en gebruiken voor promotiedoeleinden.
 19. De Kunstuitleen bepaalt in zijn Reglement, dat de kunstenaar een in consignatie gegeven werk voor de tijd van een tentoonstelling kan terugvragen, mits het in de Kunstuitleen aanwezig is. Over de betreffende periode is de Kunstuitleen uiteraard geen huurvergoeding verschuldigd.
 20. Door de inzending van de kunstwerken onderwerpt de kunstenaar zich aan de bepalingen van dit Reglement en de aanvullende privacyverklaring.

mei 2018

Nieuwsbrief
Kunstuitleen Voorburg
ontvangen

* verplichte velden


Nieuwsbrief archief

Site by Alsjeblaft!